Print
Hits: 666

 

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม.....ภาพกิจกรรม 
วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10. ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม........ ภาพกิจกรรม
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัส โควิด-19 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม....ภาพกิจกรรม