เนื่องจากเดิมนั้นนักเรียนในเขตตำบลบุแกรง  ตำบลบ้านผือและตำบลใกล้เคียง ต้องเดินทางไปศึกษาต่อ ที่โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอและมีระยะทางไกลสร้างความลำบากให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ ค่าโดยสารรถประจำทาง ค่าอาหารกลางวันและรายจ่ายอื่นๆ ดังนั้นสภาตำบลบุแกรง  นำโดย นายบันเทิง ดียิ่ง กำนันตำบลบุแกรง และประธานสภาตำบลบุแกรง (ในขณะนั้น) จึงเสนอเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสาขาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ในเขตพื้นที่ตำบลบุแกรง ต่อมานายสุรสิทธิ์ หวลระลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ (ในขณะนั้น) จากการสำรวจคามพร้อมและความต้องการของชาวบ้านในเขตตำบลบุแกรง มีความพร้อมและความต้องการโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลสูงมาก

          ดังนั้นโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จึงจัดตั้งสาขาตำบลบุแกรงเมื่อปีการศึกษา 2533 โดยในปีแรกเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 84 คนและได้รับความอนุเคราะห์จาก นายชนินทร์ ดีนาน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร ให้ใช้สถานที่เรียนโดยมีนายสุพัฒน์  โพธิสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลสาขาตำบลบุแกรงเป็นคนแรก  ภายหลังจากที่ นายสุพัฒน์  โพธิสาร ได้รับคำสั่งจากกรมสามัญศึกษาให้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียน  หัวโทนวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด จึงแต่งตั้ง นายชิโนรส สุภาสัย มาเป็นผู้ดูแลสาขาแทน

           ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2534 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมเป็นเอกเทศโดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ประกอบกับในปี 2534 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น สถานที่เรียนเดิมคับแคบ จึงได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูพัฒนสารคุณ เจ้าอาวาสวัดสัทธารมณ์และเจ้าคณะตำบลบุแกรง  ให้ใช้ศาลาการเปรียญวัดสัทธารมณ์ บ้านขาม เป็นสถานที่เรียนและกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายวสันต์ อุปมา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมเป็นคนแรก  และในปีเดียวกันนี้ได้ย้ายนักเรียนเข้ามาเรียนในบริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  เนื่องจากได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ ชค 104/27 จำนวน 1 หลัง เสร็จเรียบร้อยจึงได้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่เรียนสืบมา และได้ร่วมมือกันเร่งระดมพัฒนาอาคารสถานที่ให้น่าอยู่น่าเรียนมากยิ่งขึ้น

           ต่อมาในปีงบประมาณ  2535 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวรเบ็ดเสร็จ ก และ ข อย่างละ 1 หลัง ซึ่งก่อสร้างเสร็จในปี 2536 คณะผู้ปกครองนักเรียนและอาจารย์รวมไปถึงสภาตำบลบุแกรง จึงพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองอาคารเรียนหลังใหม่ และได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา จัดหาทุนทรัพย์ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และหาทุนพัฒนาบริเวณอาคารเรียนและสถานที่ให้มี ความร่มรื่นสวยงาม และหลังจากนั้นในปี 2537 นายวสันต์ อุปมา ได้รับคำสั่งจากกรมสามัญศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยจริงวิทยา ตำบลคาละแมะ อำเภอศรีขภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และนายสมเกียรติ  พาณิชย์กิจเจริญ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดอนแรดวิทยา ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จึงได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่สืบแทน ในปีการศึกษา 2538 นี้เอง ชาวตำบลบุแกรงและชาวจังหวัดสุรินทร์ ก็ได้รับความภาคภูมิใจอย่างที่สุดเมื่อโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมได้พัฒนาดีเด่น กระทั่งได้รับคัดเลือกจากกระทรวง ศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานรับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2534 

บนทำเลเลี้ยงสัตว์หนองอาแว่น เนื้อที่  75 ไร่

ตั้งอยู่เลขที่  111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์

     

     พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระทิพยประทานพรมิ่งมงคล

                                      

                                 

สีประจำโรงเรียน : สีน้ำเงิน - เหลือง

จำนวนบุคลากร : ครู 28 คน  พนักงานราชการ  2  คน ครูธุรการ 1 คน

นักการภารโรง  3 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน จำนวน 1 คน 

ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 370 คน