วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษาได้มาตรฐานบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ธรรมาภิบาล