อัตลักษณ์โรงเรียน: สุภาพนอบน้อม   รักษ์สิ่งแวดล้อม