มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด  34 คน เป็นครู 28 คน

พนักงานราชการ 2 คน  ครูธุรการ 1 คน  และนักการภารโรง 3 คน