มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด  33 คน เป็นครู 27 คน

พนักงานราชการ 2 คน  ครูธุรการ 1 คน  และนักการภารโรง 2 คน