นางพรรณี    แรงกล้า

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   นางสาวสมพร   ทองแม้น

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

   

 

   นายมนตรี   ศรีวงศ์

   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 

   
ข่าวสารวันนี้