นางสาวละเอียด   มีแก้ว

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

  

   นางระวีวรรณ   งามสะอาด

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

  

   นางอรทัย    ไชยเชฐ

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

   นางรัชนีวรรณ  บุญเลิศ

   ตำแหน่ง ครู

 

   นายพรชัย   ศรีทอง

   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

   นายบรรพต   นนธิจันทร์

   ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

    เอกสารเผยแพร่
 
 ⇒ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ  ครูพรรณี  แรงกล้า
 ⇒ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม ครูอรพินท์  ดาศรี
 ⇒ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอาหารประเภทสำรับ ครูอรทัย  ไชยเชษฐ์ 
 ⇒ โครงการประจำปีการศึกษา 2560
 ⇒ หลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง)
 ⇒ หลักสูตรสถานศึกษา
 ⇒ รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะจากเรื่องราวในชีวิตประจำวัน..ครูกัญญานาถ 
 ⇒ แบบฝึกทักษะเรื่องแสง  ครูสมพงษ์  มณีวรรณ ...ดาวน์โหลดเอกสาร
   ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561
∴  ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2558

 

ข่าวสารวันนี้