นางสาวละเอียด   มีแก้ว

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

  

   นางระวีวรรณ   งามสะอาด

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

  

   นางอรทัย    ไชยเชฐ

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

   นางรัชนีวรรณ  บุญเลิศ

   ตำแหน่ง ครู

 

   นายพรชัย   ศรีทอง

   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

   นายบรรพต   นนธิจันทร์

   ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

    เอกสารเผยแพร่
 
 ⇒ โครงการประจำปีการศึกษา 2560
 ⇒ หลักสูตรสถานศึกษา
   ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรมค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด (เขาใหญ่)
ภาพกิจกรรม "เราทำดีด้วยหัวใจ"
ภาพกิจกรรมถวายเทียนจำนำเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรมตรวจฟันนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบรมราชินี
ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561
∴  ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2558

 

ข่าวสารวันนี้