นางสาวละเอียด   มีแก้ว

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

  

   นางระวีวรรณ   งามสะอาด

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

  

   นางอรทัย    ไชยเชฐ

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

   นางรัชนีวรรณ  บุญเลิศ

   ตำแหน่ง ครู

 

   นายพรชัย   ศรีทอง

   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

   นายบรรพต   นนธิจันทร์

   ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

ข่าวสารวันนี้