นายแชม   มุ่งดี

    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

 

 

    นางสาวเพลินพิศ   ไกรเพชร

    ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

    นางสาวบัญชร     แสวงสุข

    ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 

    นางละเอียด   เกิดศิลป์

    ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

   นายบุญชิด   บุญเลิศ

   ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

    เอกสารเผยแพร่
 
 ⇒ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ  ครูพรรณี  แรงกล้า
 ⇒ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม ครูอรพินท์  ดาศรี
 ⇒ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอาหารประเภทสำรับ ครูอรทัย  ไชยเชษฐ์ 
 ⇒ โครงการประจำปีการศึกษา 2560
 ⇒ หลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง)
 ⇒ หลักสูตรสถานศึกษา
 ⇒ รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะจากเรื่องราวในชีวิตประจำวัน..ครูกัญญานาถ 
 ⇒ แบบฝึกทักษะเรื่องแสง  ครูสมพงษ์  มณีวรรณ ...ดาวน์โหลดเอกสาร
   ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561
∴  ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2558

 

ข่าวสารวันนี้