นายแชม   มุ่งดี

    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

 

 

    นางสาวเพลินพิศ   ไกรเพชร

    ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 

    นางสาวบัญชร     แสวงสุข

    ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 

    นางละเอียด   เกิดศิลป์

    ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

   นายบุญชิด   บุญเลิศ

   ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ข่าวสารวันนี้