นางสาวอรพินท์   ดาศรี

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

   นางสาวเพลินพิศ   ไกรเพชร

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

   นางนิตยา  บุญเลิศ

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

   นางสาวกัลยาณี   ศรีวิเศษ

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

ข่าวสารวันนี้