นายสมพงษ์   มณีวรรณ

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

   นางอัจฉรา   นาคสด

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

   

 

   นางจันทรรัตน์   มณีวรรณ

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

 

   นางสาวปิยะนุช  มาลีหวล

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

   นายพรชัย   ศรีทอง

   ตำแหน่ง ครู

 

  นายบรรพต   นนธิจันทร์

   ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ข่าวสารวันนี้