ปฏิทินวันนี้

ประวัติโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เนื่องจากเดิมนั้นนักเรียนในเขตตำบลบุแกรง ตำบลบ้านผือ  และตำบลใกล้เคียง  ต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอและมีระยะทางไกลสร้างความลำบากให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง  ดังนั้น สภาตำบลบุแกรง  นำโดยนายบันเทิง   ดียิ่ง  กำนันตำบลบุแกรงและประธานสภา  ตำบลบุแกรง (ในขณะนั้น) จึงเสนอขอให้จัดตั้งสาขาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  ในเขตพื้นที่ตำบลบุแกรง 

        ดังนั้น ในปีการศึกษา 2533  นายสุรสิทธิ์  หวลระลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ (ในขณะนั้น) จึงจัดตั้งสาขาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ขึ้นในตำบลบุแกรง โดยในปีแรกเปิดรับนักเรียน         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  84 คนและได้รับความอนุเคราะห์จากนายชนินทร์  ดีนาน  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านขามศึกษาคารให้ใช้สถานที่เรียน  และมีนายสุพัฒน์โพธิสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลสาขาตำบลบุแกรงคนแรก ภายหลังจากที่       นายสุพัฒน์  โพธิสาร ได้รับคำสั่งจากกรมสามัญศึกษาให้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหัวโทนวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด จึงแต่งตั้งนายชิโนรส สุภาสัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ มาเป็นผู้ดูแลสาขาแทน ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มกราคม  2534  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม เป็นเอกเทศโดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  ประกอบกับในปี  2534  มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  สถานที่เรียนเดิมคับแคบ  จึงได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูพัฒนสารคุณ  เจ้าอาวาสวัดสัทธารมณ์และเจ้าคณะ   ตำบลบุแกรง  ให้ใช้ศาลาการเปรียญวัดสัทธารมณ์  บ้านขาม เป็นสถานที่เรียน   และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายวสันต์  อุปมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมเป็นคนแรก  และในปีเดียวกันนี้ได้ย้ายนักเรียนเข้ามาเรียนในบริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  เนื่องจากได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ  ชค  104/27  จำนวน  1  หลัง  เสร็จเรียบร้อยจึงได้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่เรียนสืบมา  และได้ร่วมมือกันเร่งระดมพัฒนาอาคารสถานที่ให้น่าอยู่น่าเรียนมากยิ่งขึ้น

          พ.ศ.2535  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวรเบ็ดเสร็จ ก และ ข อย่างละ 1 หลัง  ซึ่งก่อสร้างเสร็จในปี 2536  คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน  จึงพร้อมใจกันจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  จัดหาทุนทรัพย์ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และหาทุนพัฒนาบริเวณอาคารเรียนและสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม  และหลังจากนั้นในปี  2537  นายวสันต์ อุปมา ได้รับคำสั่งจากกรมสามัญศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยจริงวิทยา  ตำบลคาละแมะ  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ และนายสมเกียรติ  พาณิชย์กิจเจริญ   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดอนแรดวิทยา  ตำบลดอนแรด  อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  จึงได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่สืบแทน

    ปีการศึกษา 2565   มีนักเรียนทั้งหมด  346  คน   ผู้บริหาร 2 คน  ข้าราชการ 24 คน  พนักงานราชการ 2 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน

ครูธุรการ   1  คน    นักการภารโรง  2 คน  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  3 คน

 

 

     

     

     

     

 

             

 

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  32180

โทร. 088-5909629 , : admin@bkws.ac.th , : บุแกรงวิทยาคม บกว,   : www.bkws.ac.th