ปฏิทินวันนี้

คำขวัญประจำโรงเรียน

 

สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  พลานามัยสมบูรณ์  เกื้อกูลชุมชน   

 

               

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  32180

โทร. 088-5909629 , : admin@bkws.ac.th , : บุแกรงวิทยาคม บกว,   : www.bkws.ac.th