ปฏิทินวันนี้

 

ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

นายพิทักษ์  ทวีแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

นางสาวสิริพร  น่วมจะโป๊ะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

                                                    

                             นางสาวละเอียด  มีแก้ว                      นางสาวบัญชร   แสวงสุข

                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

                                                  

                           นางละเอียด    เกิดศิลป์                       นางสาวสมพร   ทองแม้น

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  32180

โทร. 088-5909629 , : admin@bkws.ac.th , : บุแกรงวิทยาคม บกว,   : www.bkws.ac.th