ปฏิทินวันนี้

 

 นางรุ่งฤดี    ไวยศรีแสง
 ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
                                             

                 

                   นางชนิภา   สำราญสุข                         นางวิภาภรณ์  ผมงาม

                  ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ                              ตำแหน่ง ครู

  

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  32180

โทร. 088-5909629 , : admin@bkws.ac.th , : บุแกรงวิทยาคม บกว,   : www.bkws.ac.th