ปฏิทินวันนี้

 

นางสาวอรพินท์   ดาศรี
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
                                                     
                 
                       นางนิตยา    บุญเลิศ                                  นางสาวกัลยาณี   ศรีวิเศษ
                ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ                        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  32180

โทร. 088-5909629 , : admin@bkws.ac.th , : บุแกรงวิทยาคม บกว,   : www.bkws.ac.th