ปฏิทินวันนี้

 

นางสาวพรรณี  พวงจันทร์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
                                       
         
                 นางสาวสมพร   ทองแม้น                     นายมนตรี    ศรีวงศ์
                  ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ                         ตำแหน่ง ครู

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  32180

โทร. 088-5909629 , : admin@bkws.ac.th , : บุแกรงวิทยาคม บกว,   : www.bkws.ac.th