ปฏิทินวันนี้

 

นางระวีวรรณ  งามสะอาด
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 
                                        
 
          นางสาวละเอียด   มีแก้ว                           นางอรทัย    ไชยเชษฐ์
        ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ                  ตำแหน่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 
นางรัชนีวรรณ   บุญเลิศ
ตำแหน่ง  ครู  

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  32180

โทร. 088-5909629 , : admin@bkws.ac.th , : บุแกรงวิทยาคม บกว,   : www.bkws.ac.th